Familjerätt på Kungsholmen - Advokatbyrån Sörmdal AB

Familjerätt är ett stort rättsområde Ett rättsområde som täcker både ekonomisk och icke-ekonomisk familjerätt. Har du frågor om denna del är du välkommen att kontakta oss, vi sitter på Kungsholmen.

Advokatbyrån Sörmdal - Kungsholmen

Vårdnad, boende och umgänge, ibland förkortat VBU, innebär inom familjerätten det som rör alla de frågor som kan uppstå i samband med vårdnaden och förmynderskapet om barn efter en skilsmässa eller en separation. Vårdnaden kan utövas antingen som gemensam vårdnad eller ensam vårdnad. Föräldrar till barn som är gifta får per automatik gemensam vårdnad, är man inte gift så kan efter barnets födsel en anmälan om gemensam vårdnad göras hos socialförvaltningen i den kommun eller stad där barnet är skrivet. Vid en skilsmässa eller separation består den gemsamma vårdnaden om ingen förälder begär ensam vårdnad och det är då endast en domstol som kan ändra på detta om inte båda föräldrarna är överens.

Vid gemensam vårdnad utövar båda föräldrarna bestämmanderätten avseende större frågor om barnet. Sådana frågor kan vara boendeort, resor, sjukvård, skola, pass m.m.

Det brukar ibland talas om begreppet vårdnadstvist inom familjerätten efter en skilsmässa, vilket innebär att föräldrarna inte är överens om vem som skall ha vårdnaden om barnet eller barnen och att saken går till domstol.

Vid en vårdnadstvist är det viktigt att ha ett juridiskt ombud. Advokatbyrån Sörmdal på Kungsholmen arbetar med familjerätt som ett våra specialområden.

Andra frågor som också brukar bli aktuella vid vårdnadstvister är boende och umgänge. Vid gemensam vårdnad brukar boendet i många fall vara växelvist, d.v.s. att barnet bor varannan vecka hos respektive förälder men vid ensam vårdnad så är det stadigvarande boendet hos föräldern som har ensam vårdnad och istället för växelvis boende så har den andre föräldern umgängesrätt. Umgängesrätten kan man antingen komma överens om själva, fastställa med hjälp av socialtjänsten eller domstol. Domstolen är det enda organ som tvångsvis kan fastställa såväl vårdnaden som boendet och umgänget. Under en vårdnadsprocess kan domstolen uppdra en medlare att hjälpa föräldrarna att nå en samförståndslösning. Domstolen kan göra en sådan insats som medling i syfte att försöka få föräldrarna att komma överens och förhindra en utdragen process som kan vara till men för barnet.

Lagen utgår i frågorna om vårdnad, boende och umgänge i från barnets bästa.

familjeratt kungsholmen

Våra jurister på advokatbyrån besitter en gedigen erfarenhet

Bodelning är en del inom den ekonomiska familjerätten. Efter en skilsmässa sker som regel en bodelning, där en fördelning sker av den gemensamma egendomen. Skulle exempelvis ena föräldern ha fått kvarsittningsrätt i den gemensamma bostaden så upphör denna när bodelning skett. Kvarsittningsrätten innebär att en domstol kan besluta att den föräldern som har bäst behov av bostaden. Om den ena föräldern får kvarsittningsrätt så innebär detta att denne har rätt att själv bo i bostaden tills bodelningen. Det finns dock inget förbud för den andre föräldern att bo eller besöka den tidigare gemensamma bostaden om inte åklagare eller domstol har beslutet om besöksförbud. Beslut om kvarsittningsrätt tillhör familjerätten och besöksförbud snarare brottmål. Vi arbetar även med brottmål och om du överväger att ansöka om besöksförbud eller själv har fått ett besöksförbud meddelat mot dig så kan vi hjälpa till som ombud eller i vissa fall offentligt biträde. Du är välkommen till oss på Kungsholmen för att diskutera ditt ärende mer.

Kommer man inte överens om hur boet skall fördelas så kan allmän domstol förordna om en bodelningsförrättare som fördelar boendet genom eget beslut. Det räcker med att en person ansöker om bodelningsförrättare. Om bodelningsförrättning skall ske kan du anlita en advokat som ditt eget ombud att bevaka dina intressen.

Läs mer: Migrationsrätt

Skilsmässa, inom juridiken kallat äktenskapsskillnad, sker genom ansökan till allmän domstol, det är med andra ord våra tingsrätter i landet som beslutar i dessa frågor. Det finns standardiserade blanketter för ansökan, beroende på om man är överens eller ej. Är man inte överens eller om det finns barn under 16 år skall en sexmånaders betänketid avvaktas innan skilsmässan blir klar. Undantag till regeln betänketid finns dock och aktualiseras om parterna bott åtskilda i minst två år.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.